چشم در برابر چشم

با منطق "چشم در برابر چشم" دنیا به محل سکونت کورها تبدیل می شود (نقل به مضمون از گاندی)

/ 2 نظر / 3 بازدید
ابیا

چشم در مقابل چیزای دیگه چطور؟خوب حالا هم همه یه جوری خواجه هستن فرج!کور بودن که بهتره

یک بنی

معامله ی پایاپا ای یه بیداد جان!