زندان و هتل

به شوخی به همکار اوکراینی ام می گویم: "چرا این زن بیچاره را در زندان کتک زده اید؟". خنده ای می کند و می گوید: "تقصیر خودشه" می پرسم: "چرا؟" می گوید: "زمانی که نخست وزیر اوکراین بود زندان ها را درست نکرد..." بعد از کمی مکث ادامه می دهد: "به نظر من اولویت کاری تمام سیاستمداران باید تبدیل زندان به هتل باشد چرا که دیر یا زود گذرشان به آنجا خواهد افتاد...".

/ 1 نظر / 5 بازدید
-

حیف نیست این پست دوروز اومده اما نظر نداره....بله واقعا منم موافقم،البته سیاست به زنهای خوشگل حساسیت بیشتری داره(: