اقتصاد

خبرگزاری های ایران: اقتصاد آمریکا در حال فروپاشی است. اقتصاد اروپا در منطقه خطر. اقتصاد ایران در بهترین وضعیت!

سایت مثقال را که چک می کنم این ریال است که در حال سقوط آزاد است...

/ 0 نظر / 5 بازدید