پیام سال نو

ملکه بر روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود تا پیام کریسمس خود را بیان کند. کل پیامش را در 5 دقیقه تمام می کند. سال را هم نامگذاری نمی کند، کسی را تهدید نمی کند... از مردمش می خواهد به خاطر مشکلات اقتصادی حوزه اروپا صرفه جویی کنند، به میزانی که نیاز دارند خرید کنند، از آنها می خواهد زمین را برای آیندگان نگه دارند، می گوید باید احترام به محیط زیست را به بچه هامان در مدارس بیاموزیم...

تفاوت را می بینید؟

/ 4 نظر / 3 بازدید
gandomak

cheghadr ziba goftid...

سميرا

چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد

علی بنی

زدی تو جاده خاکی ها!!! فیلتر نکنن ما فیلتر شکن خوب نداریم باید ساخت و پاخت کرد والا اشکالی ندارد که بذار آقایان کیفشان را بکنند دانشمند ترور شود که طوری نیست دماغ آقایان چاق کیفشان کوک عزتشان برقرار یک عده آمدند... این هم روش

علی بنی

زدی تو جاده خاکی ها!!! فیلتر نکنن ما فیلتر شکن خوب نداریم باید ساخت و پاخت کرد والا اشکالی ندارد که بذار آقایان کیفشان را بکنند دانشمند ترور شود که طوری نیست دماغ آقایان چاق کیفشان کوک عزتشان برقرار یک عده آمدند... این هم روش