رها

گفتی: رها

گفتم: چرا

گفتی: رها

و  من هنوز هم نفهمیده ام چرا...

/ 4 نظر / 5 بازدید
abya

لايك

--

مثل برگ سبزی در تاثیر باد

مژگان نصیری

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید ...