نان

خواجه عبدالله انصاری فرمود:

بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن، صرفه ی نان است

و حج نمودن، تماشای جهان است.

اما نان دادن، کار مردان است...

ایمیل دریافتی از دوست خوبم وحید ژاله کریمی

/ 0 نظر / 5 بازدید