تحریم الزویر

"دو چیز نهایت ندارد: جهان هستی و خریت آدمی" آلبرت آینشتاین

/ 6 نظر / 2 بازدید
saye

ای داد بیداد...[قهر]

یک بنی

شوکه شدم [تعجب]

ابیا

این ادم کی ها میشن؟

چاکریم

ما کجا داریم رندگی میکنیم ای خدا

چاکریم

ما کجا داریم رندگی میکنیم ای خدا

چاکریم

ما کجا داریم رندگی میکنیم ای خدا