دولت اسلامی در ایران، نصر ابوزید (8)

شبستری نتیجه می‌گیرد که هرگز نمی‌توان به طور واقعی متن را فهمید؛ و در نهایت این نتیجه را به قرآن نیز تعمیم می‌دهد. شبستری نظریات هابرماس در باب منافع معرفت‌شناختی (epistemological interest) را در تفسیر قرآن نیز به خدمت می‌گیرد. بر این اساس مفسران به هنگام تفسیر متن،  منافع و علایق معرفت‌شناختی خود را نیز در نظر می‌گیرند. وی از "اقتصاد اسلامی" محمد باقر صدر (1980-1935) به عنوان یک نمونه یاد می‌کند (شبستری 1996: 135). به اعتقاد شبستری، باقر صدر اقتصاد اسلامی را از دل قرآن بیرون آورد چون می‌خواست اینگونه باشد. متن قادر به پاسخ دادن تمام سوالات است و هر کسی می‌تواند هر پاسخی را که بخواهد از دل متن بیرون آورد. از اینروست که می‌توان تفسیر دموکراتیک از اسلام ارایه کرد (شبستری 1996: 38). هرمنوتیک شبستری علاوه بر نظریه‌پردازان غربی و آوانگاردِ روش هرمنوتیک در دنیای عرب، به امین الخولی هم ارجاع داده می‌شود. همانگونه که اشاره شد، وی نخستین اندیشمند مدرنی بود که با استفاده از روش‌های زبان‌شناسی به تفسیر قرآن پرداخت.

/ 0 نظر / 5 بازدید