نادر و خوشگلی

نشسته ایم جلوی تلویزیون و فیلم "جدایی نادر از سیمین" را تماشا می کنیم. وسط های فیلم خواهرزاده 5 ساله ام این سوال عمیق را از من و خاله اش می پرسد: "این آقاهه اینقدر خوشگله چرا اسمش نادره؟؟؟"

/ 6 نظر / 5 بازدید
یک بنی

[خنده]

نسیم

پس اسم نادر هم از مد افتاد؟!

ابیا

من هم موافقم اسمش رو باید می ذاشتن روحی جون

دمدمی

لبخند ملیح! آقا عجالتا نوروز شما خجسته.

مولود

بچه های این دوره زمونه جدا منو متحیر می کنن.

علیرضا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]