بیداد

"به ما گفتند که بیشتر شما ثروتمند خواهید شد، اما در واقعیت ما فقیرتر شدیم. نفت برای ما هیچ سودی نداشت"

خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
9 پست
آذر 89
12 پست
آبان 89
15 پست
مهر 89
7 پست
شهریور 89
10 پست
مرداد 89
14 پست
تیر 89
15 پست
خرداد 89
10 پست
اسفند 88
14 پست
بهمن 88
20 پست
دی 88
13 پست
آذر 88
17 پست
آبان 88
21 پست
مهر 88
12 پست
شهریور 88
13 پست
مرداد 88
22 پست
تیر 88
21 پست
خرداد 88
16 پست
اسفند 87
15 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
13 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
9 پست
شهریور 87
8 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
9 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
8 پست
شهریور 86
14 پست
مرداد 86
11 پست
تیر 86
17 پست
خرداد 86
16 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
8 پست
آبان 85
8 پست
مهر 85
7 پست
شهریور 85
12 پست
مرداد 85
11 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
8 پست
اسفند 84
14 پست
بهمن 84
14 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
9 پست
آبان 84
17 پست
مهر 84
18 پست
شهریور 84
19 پست
مرداد 84
20 پست
تیر 84
13 پست
خرداد 84
13 پست
اسفند 83
10 پست
بهمن 83
11 پست
دی 83
19 پست
آذر 83
15 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
10 پست
خرداد 83
9 پست
اسفند 82
10 پست
بهمن 82
13 پست
دی 82
18 پست
آذر 82
16 پست
آبان 82
14 پست
مهر 82
13 پست
شهریور 82
9 پست
مرداد 82
18 پست
تیر 82
11 پست
خرداد 82
14 پست
اسفند 81
1 پست
بهمن 81
8 پست
دی 81
2 پست
آذر 81
8 پست
آبان 81
9 پست
مهر 81
10 پست
شهریور 81
16 پست
مرداد 81
13 پست
تیر 81
27 پست